Warunki do spełnienia

 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka);
 • zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m kw. lub domu jednorodzinnego do 100 m kw., albo odpowiednio do 85 m kw. i 110 m kw. – jeżeli nabywca wychowuje minimum trójkę dzieci;
 • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50 proc. ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat;
 • cena mieszkania musi mieścić się w wyznaczonych limitach;
 • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości);
 • osoby do 36. roku życia (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka), które metodą gospodarczą rozpoczną budowę pierwszego własnego domu, będą mogły skorzystać z częściowego zwrotu VAT za materiały budowlane.

Wnioski o finansowe wsparcie udzielane w ramach programu można składać w określonych instytucjach kredytujących od 2 stycznia 2014 r. do 30 września 2018 r. Pomoc w ramach programu Mieszkanie dla Młodych polega na dofinansowaniu wkładu własnego oraz stanowi dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, gdy w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko własne lub przysposobione. O dofinansowanie można starać się w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania tj. lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Ponadto osoby, które rozpoczną w 2014 r. budowę pierwszego własnego domu metodą gospodarczą, będą mogły na nowych zasadach skorzystać z częściowego zwrotu VAT za materiały budowlane.

Dofinansowanie

 • dopłata do 50 m kw.;
 • 10 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci;
 • 15 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko;
 • dodatkowe 5 proc. na spłatę części kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania, urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko;
 • dopłata liczona jest w odniesieniu do średniego wskaźnika określonego dla danej lokalizacji.

Metraż i dopłaty

Dopłaty przysługują w przypadku zakupu pierwszego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym. Maksymalna powierzchnia mieszkania objętego programem Mieszkanie dla Młodych to 75 m kw. lub 85 m kw. – jeżeli wnioskodawca posiada troje lub więcej dzieci. W przypadku domu maksymalna powierzchnia wynosi 100 m kw. lub 110 m kw. – jeżeli wnioskodawca posiada troje lub więcej dzieci. W każdym przypadku, czy to kupna domu czy mieszkania, dofinansowaniem objęte jest maksymalnie 50 m kw. powierzchni użytkowej. Program przewiduje 10 proc. dopłaty dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych, 15 proc. dla rodzin, które posiadają co najmniej jedno dziecko. Dodatkowe 5 proc. dla małżeństw, którym w ciągu 5 lat od daty zakupu mieszkania urodzi się bądź zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

Kalendarium

 • 14 maja 2013 r. – projekt wprowadzający program Mieszkanie dla Młodych został przyjęty przez Radę Ministrów.
 • 27 maja 2013 r. – projekt trafił do Sejmu.
 • 12 września 2013 r. – wniesiono poprawki do projektu.
 • 27 września 2013 r. – Sejm uchwalił ustawę ze zmianami.
 • 17 października 2013 r. – odbyło się głosowanie w Senacie, podczas którego przyjęto program.
 • 31 października 2013 r. – prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
 • 23 listopada weszło w życie większość przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (z wyjątkiem art. 27 pkt 1, art. 32, art.33 oraz art. 38, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.).

Teraz pozostają do spełnienia kwestie formalne, takie jak przygotowanie się przez banki komercyjne na obsługę wniosków w programie Mieszkanie dla Młodych.

Obecnie o kredyt z dopłatą można starać się w bankach:

Pekao SA – od 02.01.2014 r.
PKO BP – od 02.01.2014 r.
Alior Bank – od 03.02.2014 r.
SGB – od 10.02.2014 r.
Getin Noble Bank – od 17.02.2014 r.
BGŻ – od 26.02.2014 r.
BOŚ – od 31.03.2014 r.
BPS – od 01.04.2014 r.

Lista banków będzie się sukcesywnie powiększać, gdyż docelowo program Mieszkanie dla Młodych ma być dostępny w większości banków na obszarze całego kraju.

Beneficjenci

Według założeń programu, ze wsparcia przy zakupie pierwszego własnego mieszkania mogą skorzystać osoby do 35. roku życia, przy zastrzeżeniu, że w przypadku małżeństw wystarczy, że jedna z osób mieści się w wyznaczonym limicie wieku.

Z grona beneficjentów wyłączeni zostali m.in. współwłaściciele budynków bez wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

Ubiegającym się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przy budowie pierwszego domu, wprowadzono kryterium – 36 lat.

Zwrot VAT

Osoby budujące dom jednorodzinny w systemie gospodarczym, nadbudowujące lub rozbudowujące budynek na cele mieszkalne lub przebudowujące budynek niemieszkalny, jego części lub pomieszczenia niemieszkalne na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, mogą starać się w ramach programu o częściowy zwrotu podatku VAT na materiały budowlane. Zwrot ten przysługuje, gdy przedsięwzięcie było realizowane w ramach pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Powierzchnia użytkowa domu nie może przekroczyć 100 m kw. lub 110 m kw. – jeżeli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci. W przypadku lokalu mieszkalnego powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 75 m kw. lub 85 m kw. – jeżeli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci.

Finansowanie

Ustawa wprowadza zasadę, że kwota kredytu stanowi co najmniej 50 proc. ceny należnej za zakup lokalu, przy założeniu kredytowania nie krótszego niż 15 lat. Kredyt będzie mógł być udzielany tylko w walucie polskiej. Ustawa umożliwia, w przypadku osób nie dysponujących zdolnością kredytową, przystąpienie do kredytu w charakterze dodatkowego kredytobiorcy członków najbliższej rodziny.

Program będzie obowiązywać w latach 2014-2018. Na jego realizację jest przeznaczonych ok. 3,6 mld zł, nie licząc wydatków budżetowych w formie zwrotów części poniesionych wydatków na zakup materiałów budowlanych.

Dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych jest ograniczone do określonej wysokości, której nie wolno przekroczyć w danym roku. Zgodnie z założeniami, na dofinansowanie w ramach programu, zostanie przeznaczone:

w 2014 r. – 600 mln zł;
w 2015 r. – 715 mln zł;
w 2016 r. – 730 mln zł;
w 2017 r. – 746 mln zł;
w 2018 r. – 762 mln zł.

Zwrot VAT

Osoby budujące dom jednorodzinny w systemie gospodarczym, nadbudowujące lub rozbudowujące budynek na cele mieszkalne lub przebudowujące budynek niemieszkalny, jego części lub pomieszczenia niemieszkalne na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, mogą starać się w ramach programu o częściowy zwrotu podatku VAT na materiały budowlane. Zwrot ten przysługuje, gdy przedsięwzięcie było realizowane w ramach pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Powierzchnia użytkowa domu nie może przekroczyć 100 m kw. lub 110 m kw. – jeżeli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci. W przypadku lokalu mieszkalnego powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 75 m kw. lub 85 m kw. – jeżeli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci.

Do pobrania: ustawa z dnia 27 września 2013 r.o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych